גרפים של מגמות מזג האויר

גרפים שנוצרו על ידי Weather-Display (10.37S-(b150))

עשרים וארבע שעות אחרונות

Last 24 hours

שבעים ושתים שעות אחרונות

Last 72 hours

החודש

Month to Date